کد محصول :S144-C1
قیمت ( هر متر مربع )۳۷۰۰۰۰ تومان
طول :۲۰ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت استاندارد :۱۶ میلیمتر
وزن :۱.۳۵ کیلوگرم
توضیحات :برای سفارش با ضخامت زیر ۱ سانتی متر جهت دیواره ها تماس بگیرید
کد محصول :S144-C1
قیمت ( هر متر مربع )۳۷۰۰۰۰ تومان
طول :۲۰ سانتی متر
عرض :۲۰ سانتی متر
ضخامت استاندارد :۱۶ میلیمتر
وزن :۱.۳۵ کیلوگرم
توضیحات :برای سفارش با ضخامت زیر ۱ سانتی متر جهت دیواره ها تماس بگیرید