Patch Work

طرح های PatchWork ترکیبی نا مرتب اما موزون از تایل هایی با ترکیبات رنگی نسبتا مشابه می باشند که توانایی ایجاد فضایی خاص را برای شما دارند. پس از اجرا به دلیل ذات تصادفی کار هیچ دو پروژه ای که با یک مجموعه طرح Patchwork مشابه مورد استفاده قرار گرفته باشند یکسان نمی شوند.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages